Lista över världens längsta floder – med kartor

Grunden till kartorna kommer från Google Maps.

9. Kongofloden – 4,400 km

Kongofloden är den näst längsta floden i Afrika, endast Nilen är längre.

Den är bland annat känd för sitt djup, som på sina håll uppgår till 220 meter. Enligt en del forskare kan djupet till och med vara längre än 220 meter.

Ett annat utmärkande drag är att den går över ekvatorn på två olika ställen.

Det finns endast ett fåtal broar, vilket gör att många människor får förlita sig på båtar och färjor för att korsa vattnet.

8. Paraná – 4,800 km

Paraná och dess bifloder flyter genom Brasilien, Paraguay och Argentina.

Dess existens hamnar ofta i skymundan på grund av Amazonas som är belägen i samma världsdel.

Båtar kan ta sig fram genom stora delar av Paraná. Den utgör en viktig länk mellan Argentina och Paraguay.

7. Ob/Irtysj – 5,410 km

Ob är belägen i Ryssland.

Det bör dock tilläggas att dess biflod Irtysj också passerar genom Kazakstan och Kina.

6. Gula floden – 5,464 km

Gula floden flyter genom nio kinesiska provinser.

Den har haft en viktig roll för uppbyggnaden av landet. Faktum är att Gula Floden möjliggjorde en av världens första civilisationer.

Den har samtidigt ställt till med elände genom stora översvämningar.

Under 2000-talet har flera rapporter vittnat om att 1/3 av vattnet är så förgiftat att det inte ens kan användas för jordbruk- och industriverksamhet.

5. Jenisej – 5,539 km

På plats nummer 5 hittar vi Jenisej tillsammans med bifloderna Angara, Selenga och Ider.

4. Mississippifloden – 6,275 km

Mississippifloden är tillsammans med sina bifloder (bland annat Missourifloden) längst i USA.

Dess vatten passerar genom flera stater, exempelvis Minnesota, Kentucky, Arkansas och Illinois.

Den har spelat en viktig roll för USA ur flera perspektiv, bland annat genom jordbruk och transport.

Under 1900-talet och framåt har det rapporterats om ökande nivåer av förgiftat vatten, vilket bland annat har lett till problem i Mexikanska golfen.

 3. Yangtze – 6,300 km

Yangtze är den längsta floden som endast passerar genom ett land, Kina.

Den har haft en enormt viktig betydelse för landets ekonomi och utveckling. Lägg därtill att en tredjedel av befolkningen bor i nära anslutning till Yangtze.

Flera mäktiga broar korsar dess vatten.

2. Amazonas – 6,400 km

Amazonas flyter genom Peru, Colombia och Brasilien. Dess totala längd är fortfarande föremål för debatt, men än så länge innehar den plats 2, efter Nilen.

Amazonas är känd för sin ekologiska mångfald, och bland djuren finner vi bland annat anakondaormar och delfiner.

Majoriteten av den totala längden skär genom Amazonas regnskog.

1. Nilen 6,650 km

varldens-langsta-flod

Nilen är världens längsta flod. Den passerar genom flera länder, bland annat Egypten, Sudan, Sydsudan och Uganda.

Den utgör en mycket viktig källa för tillgång till vatten för Egypten och Sudan. Lägg därtill att en stor del av Egyptens befolkning bor i nära anslutning till Nilen, vilket bland annat inkluderar huvudstaden Kairo.

Andra stora städer i dess närhet är Juba och Khartoum.

Flera viktiga broar korsar vattnet i de olika länderna.

Nilens totala längd verkar inte vara föremål för debatt i samma utsträckning som för Amazonas längd. 

Nilen eller Amazonas?

Amazonas har en större vattenvolym, medan Nilen är längst. Detta verkar ha varit konsensus inom forskningsvärlden under en lång period.

På senare år har dock forskare i bland annat Brasilien sagt sig funnit bevis för att Amazonas är längre.

Enligt deras resultat bör den nya längden uppdateras till 6,800 km. Forskarna säger sig ha hittat en ny del som återfinns i södra Peru. De genomförde en 14 dagars expedition där de mätte denna nya sträcka.

Under stora delar av 1900-talet har Nilen betraktats som längst. De nya resultaten manar dock till diskussion. En annan forskare menar att det är svårt att precisera mynning och källa.

Geologerna har visserligen definitioner för att kunna fastställa detta. Samtidigt kan det råda osäkerhet vilka definitioner som bör vara gällande för en specifik flod.

Vi kan i vilket fall konstatera att det förmodligen behövs fler studier för att kunna göra om listan.

Det var faktiskt inte förens i början av 1970-talet som en forskare kunna fastställa Amazonas källa. Det bör också poängteras att många forskare dessförinnan har studerat längd, källor och mynningar.

Med detta i åtanke skulle det inte vara förvånande om vi får se en ny standard under 2000-talet. Enligt vissa forskare bör man göra om listans klassifikationer redan nu på grund av de brasilianska studierna. Andra forskare har dock ifrågasatt deras metoder.

Personligen saknar jag geologisk kunskap och intresse för att kunna bedöma deras studier.

Det är i vilket fall ingen överdrift att påstå att detta är en prestigefråga, kanske främst för de länder som floderna passerar genom. Det är förmodligen också en prestigefråga för de forskare som har etablerat deras respektive teorier om längden.

Med anledning av detta krävs förmodligen studier från flera olika länder för att etablera en ny standard.

Hur Europa står sig i relation till världen

Denna lista innehåller inte några representanter från Europa. Vi får leta oss ner till plats nummer 18 för att hitta Volga, som är Europas längsta flod. Den är 3,500 km lång och är en av många viktiga vattenkanaler i det stora landet i öst.

Volga passerar 4 av Rysslands största städer, vilket inkluderar den största staden samt huvudstaden Moskva.

Vi får sedan leta oss ner till plats nummer 30 för att hitta nästa representant. Donau är ett känt namn för oss européer, vilket inte är särskilt konstigt på grund av att den passerar flera länder. Detta inkluderar bland annat Rumänien, Ungern, Österrike och Tyskland.

Donau har haft en viktig historisk roll mellan dessa länder, inte minst för möjligheterna till handel.

På plats nummer 43 finner vi Uralfloden, följt av Dnjepr på plats 48. Vi kan lugnt konstatera att Ryssland innehar de flesta platserna på listan, även när vi bara inkluderar Europa. Många är nog väl medvetna om att Ryssland är världens största land, men inte alla verkar känna till hur många viktiga floder det finns i detta land.

Elbe och Rhen är två välbekanta namn. Vi får leta oss ner till plats nummer 125 respektive 129 för att hitta dessa namn. Elbe tillsammans med Vltava/Moldau passerar endast genom Tyskland och Tjeckien, medan Rhen passerar genom flera olika länder.

Mer än 50% av Rhens längd finns i Tyskland. Schweiz, Nederländerna och Frankrike utgör andra viktiga värdländer.

Man kan lugnt konstatera att världens har betydligt större kontinenter än Europa. Denna lista domineras av Asien, vilket inte är så konstigt på grund av att denna kontinent både är störst till yta och befolkning. Även Afrika har många representanter, vilket inte heller är så konstigt med tanke på att det är världens näst största kontinent.

Afrika representerar cirka 20% av världens totala yta.

Vad är en flod?

Enligt Wikipedia handlar det om en vattenkanal som flyter mot exempelvis ett hav eller en sjö. Ibland avstannar denna kanal innan den hinner nå en annan källa till vatten. I många länder finns det andra namn för att beskriva en flod. Dessa definitioner har ofta en anknytning till storleken på kanalen.

Krasst sett kan man tro att dessa kanaler tar en betydande plats i den region som de flyter igenom. Generellt brukar deras yta utgöra mindre än 1% av den totala landytan. Det är enkelt att få intrycket av att de är större på grund av att människan alltid har tenderat att bosätta sig längs vattenkanalerna.

Du kan exempelvis tänka på en stad som Paris, där vattnet utgör en betydande del av stadsdelen. Detta gäller även för Stockholm, även om jag är osäker på hur man definierar det vatten som flyter genom staden.

Att människor har byggt städer kring floder är inte svårt att förstå. Vi har som bekant ett behov av både mat och dricksvatten för att överleva. Vi behöver också utföra mer praktiska behov, exempelvis relaterat till vår hygien.

Ett annat behovsområde är transport och handel. Människan har konstruerat både små och stora båtar som har kunnat navigera sig genom de olika kanalerna. I en del fall har detta också lett till internationell handel. Ett exempel på detta i den här artikeln är Donau som har möjliggjort handel mellan exempelvis Österrike och Tyskland.

Den internationella aspekten ger också upphov till viktiga avgränsningar mellan länder och regioner. Detta gäller också för hur man gör avgränsningar mellan kontinenter. Uralfloden är ett exempel på detta.

Fortsättning

Idag är kanske inte åtkomsten till vattenkanaler lika viktig som den en gång varit. Detta gäller dock inte för samtliga världsdelar. Samtidigt har vi hittat nya behovsområden. Ett exempel är förnybar energi, som minst sagt har blivit en prioritering för nästan alla politiska partier.

Det är dock inte bara i nutid som man har använt vattnets kraft för viktiga ändamål. Ett viktigt exempel är vattenkvarnar som bland annat användes inom jordbruk. Människan har med andra ord hittat flera fördelar med att bygga civilisationer med närhet till floder och dylikt. I vissa fall verkar det nästan ha varit en absolut nödvändighet för att kunna bygga ett framgångsrikt samhälle.

Men det måste väl ändå finnas några nackdelar? En nackdel är förekomsten av översvämningar. I vissa regioner har översvämningarna varit vanligt förekommande och orsakat stor skada. Människor kom dock med tiden på metoder för att kunna kontrollera ökade vattennivåer.

Man byggde bland annat flodbankar och förstärkte marken kring kanalerna. Samtidigt har man kunnat se att detta i vissa fall har skapat svåra översvämningar på andra ställen, på grund av att vattnet tenderar att flyta snabbare.

Med tiden kom man att bygga mer solida dammar som har kunnat kontrollera nivån på ett mer precist sätt. 

Lite intressanta fakta är att översvämningar fortfarande förekommer, även på platser där man kan tänka sig att detta inte borde vara ett problem. Ett exempel är Paris.

Arbetet med att förhindra översvämningar är med andra ord ett kontinuerligt arbete. Detta sker på många platser runt om i världen. Kostnaderna för detta brukar kunna försvaras genom de stora skador som översvämningarna kan orsaka om man inte vidtar några åtgärder överhuvudtaget.

 Det är däremot inte bara människorna som påverkas av detta. Man måste också ta hänsyn till djuren och deras levnadsvillkor. Även denna faktor har blivit mer och mer viktig med åren.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag listat världens längsta floder. Jag har också skrivit om definitioner samt andra typer av fakta. Floderna utgör en liten del av världens yta, men deras existens har varit enormt viktigt för mänskligt liv. Denna betydelse är fortfarande viktig, även om det kanske är mer relevant i vissa delar av världen.

Människor har hittat kreativa sätt för att kontrollera vattennivåerna. Ett exempel på detta är förekomsten av dammar och flodbankar. Samtidigt har man kunnat se att dessa kreativa lösningar kan skapa problem på andra håll. Ett exempel på dessa problem är översvämningar.

Just översvämningar har kostat många människoliv genom åren. I Kina har man en historia av katastrofliknande incidenter på grund av översvämningarna. Detta är inte lika vanligt idag på grund av de åtgärder som jag har listat ovan. Samtidigt går det inte att komma ifrån att man måste ha respekt för vattennivåerna och de konsekvenser som detta kan medföra.

Det verkar däremot finnas en faktor som inte har förbättrats med åren. Många floder har nämligen drabbats av industriellt avfall och dylikt, vilket har lett till föroreningar. På vissa håll har dessa föroreningar blivit så allvarliga att man måste vidta kraftiga åtgärder under en lång tid framöver för att komma till bukt med problemen.

I fattiga länder kan detta bli ett komplicerat projekt. Det är inte heller bara människor som drabbas av detta. De ekologiska faktorerna är viktiga att lyfta, och det finns många rapporter som vittnar om att exempelvis vissa fiskarter kan försvinna. I en del fattiga länder kanske man inte har tillräckliga resurser för att motverka denna utveckling. Rikare länder bör därför ta ett större ansvar.

Avslutning

Jag har skrivit denna artikel efter bästa förmåga. Det finns löpande källhänvisning i texten, och själva listan är skriven utifrån Wikipedias klassificering.

Du får gärna lämna en kommentar om du undrar över något. Jag åtgärdar eventuella faktafel så snabbt som jag blir uppmärksammad på eventuella felaktigheter.

Jag strävar givetvis efter att skriva så korrekta artiklar som möjligt. Det bör dock tilläggas att jag arbetar själv på denna hemsida. Det finns därför en risk för att felaktigheter ska kunna leta sig in i texterna, trots att jag både faktakollar och korrekturläser.

Jag har för övrigt skrivit fler artiklar om floder på denna hemsida, bland annat med fokus på Europa och Tyskland.


Lägg till kommentar